Algemene voorwaarden

Algemene verkoops / uitvoeringsvoorwaarden:

Naar aanleiding van de GDPR wetgeving vind u via de link de nodige informatie: Privacybeleid.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de rechtsverhoudingen tussen partijen geregeld volgens de hierna vermelde voorwaarden. Onze algemene voorwaarden evenals onze bijzondere voorwaarden worden verondersteld aanvaard te zijn door de koper / opdrachtgever, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden uitgaande van de koper / opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbod en order:
1. Elke offerte / bestelbon is slechts 30 dagen geldig vanaf de erop weergegeven datum. Enkel de door de koper / opdrachtgever ondertekende offerte verbindt Roba Betonwerken.
2. Bij stijging van de prijs van de bouwmaterialen zal Roba Betonwerken dit doorrekenen, na voorafgaandelijke in kennis stelling aan de koper / opdrachtgever.

Artikel 3: Prijzen, betaling facturen en eigendomsvoorbehoud:
1. Alle prijzen zijn excl BTW, tenzij anders vermeld.
2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij de levering, behoudens andersluidend beding. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 15 % op jaarbasis. Bovendien is dan een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs.
3. De eigendom van de goederen gaat pas over na volledige betaling van de prijs. Indien Roba Betonwerken door het ingebreke blijven van de koper / opdrachtgever verplicht is om haar eigendommen terug te nemen, zullen de kosten daarvan voor rekening van de koper / opdrachtgever zijn.
4. In dezelfde zin behoudt Roba Betonwerken aldus een eigendomsvoorbehoud op alle goederen en materialen die zich in natura bij de koper / opdrachtgever bevinden, tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 4: Wijze en termijn van levering / uitvoering:
1. De eventuele uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangewezen ten louter indicatieven titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant / opdrachtgever niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden.
2. De klant / opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat voor de aanvang der werkzaamheden de werf vlot bereikbaar en vrij is, ook voor zwaar transport. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte van de sleutels op voorhand inzoverre de werf gesloten zou zijn. Huur openbaar domein niet voorzien door Roba .
3. De bouwput dient voor aanvang der werken ver genoeg uitgegraven te zijn, te weten 70 cm voorbij de kelderwanden, tenzij anders bepaald.
4. De bouwput dient droog te zijn bij aanvang der werken. In tegenovergesteld geval zal Roba Betonwerken geen waterdichtheid garanderen ( zie art. 5)
5. Bovenaan de kelder dient een roofing gebrand te worden om de naad tussen de kelderwanden en vloerplaat gelijkvloers te dichten, zulks ten laste van en door de koper / opdrachtgever.
6. Veiligheidscoördinatie is niet ten laste van Roba Betonwerken.
7. Het uitzetten / uitpassen van het gebouw is niet ten laste van Roba Betonwerken, evenmin de controle hiervan. Roba Betonwerken zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid kennen voor eventuele fouten in verband hiermee.
8. Eventuele wijzigingen dienen steeds op het plan aangebracht te worden, zodoende deze aan Roba Betonwerken duidelijk ter kennis worden gebracht voor de aanvang der werken.
9. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant.
10. De klant / opdrachtgever dient in te staan voor de aanvoer van water en elektriciteit.
11. Evt grindnesten worden zo goed mogelijk bijgewerkt, luchtputjes kunnen niet bijgewerkt worden.
12. We zorgen niet voor een WC en werfkeet op de werf. Deze worden voorzien door de koper/opdrachtgever/hoofdaannemer.

Artikel 5: Waarborg en aansprakelijkheid:
1. De klant / opdrachtgever heeft een termijn van 8 dagen vanaf beëindiging der werken om eventuele verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke waarborgregels van artikel 1792 B.w., aan Roba Betonwerken ter kennis te brengen. Na de termijn van 8 dagen worden de werken geacht voorlopig te zijn aanvaard.
2. Roba Betonwerken verzekert een waterdichtheidsgarantie van 25 jaar, in zoverre de voorwaarden van art. 4 zijn nageleefd.
3. Alle materialen zijn BENOR gekeurd.
4. Roba Betonwerken voorziet een vloerplaat volgens richtlijnen WTCB vlakheidsklasse IV 9 mm op rij 2 m.

Artikel 6: Eenzijdige beëindiging:
1. Indien de klant / opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Roba Betonwerken een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van het totaalbedrag van de offerte / bestelling, met een minimum van € 250,00.
2. Roba Betonwerken is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de klant / opdrachtgever voormelde voorwaarden niet nakomt.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
1. Alle betwistingen, van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
2. Roba Betonwerken is eveneens steeds gerechtigd om betwistingen van technische aard voor te leggen aan het WTCB, en dit op voor beide partijen bindende wijze.
3. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst en de uitvoering ervan